Dok 2017

Cestovný poriadok
doc Informácia o cestovnom poriadku
pdf CP 709403
pdf CP 709403 pokračovanie
Všeobecne záväzné nariadenia obce Ubľa 2017
pdf O miestnej dani za užívanie verejných priestorov
pdf O miestnej dani za psa
pdf O dani z nehnuteľnosti
pdf O miestnej dani za ubytovanie
pdf O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf O miestnom poplatku za rozvoj
pdf O vylepovaní plagátov
Verejné obstarávanie
Iné
pdf Stanovisko k výrubu drevín
pdf Žiadosť o výrub drevín
pdf Žiadosť o výrub drevín
xls Rozpočet na roky 2018-20 podľa oddielov
doc Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na r 2018 až 2020
pdf Návrh VZN o Dani z nehnuteľnosti
pdf Návrh VZN o Dani za psa
pdf Návrh VZN o Dani za užívanie VP
pdf Návrh VZN o Miestnej dani za ubytovanie
pdf Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
pdf Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
pdf Oznámenie o konaní k žiadosti o výrub drevín
pdf Rozhodnutie na výrub drevín
Faktúry
pdf 1-6
pdf 7
pdf 8
pdf 9
pdf 10
pdf 11
pdf 12
Objednávky
pdf 1-7
pdf 7-8
pdf 9
pdf 10
pdf 11
pdf 12
Zmluvy
pdf Zmluva o spolupráci KOCR
pdf Zmluva o dielo MOAD, s.r.o.
pdf Zmluva o pripojení VSD
pdf Zmluva o dielo KG-Stav group s.r.o.
pdf Lekos
pdf Zmluva o prevode majetku
pdf Darovacia zmluva - Pardubický kraj
pdf Kosmatec n.o.
pdf Dodatok k zmluve Envio s.r.o.
pdf Dodatok č.7 k Zmluve o pôžičke s GMT projekt, spol s.r.o.
pdf dodatok k Zmluve o dielo č. 02032016 - Reinter s.r.o.
pdf dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke - MVSR
pdf Zmluva o umeleckom výkone
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
pdf O likvidácii odpadových vôd
pdf O zbere, ukladaní, vývoze a zneškodnení komunálneho odpadu
pdf O odohratí umeleckého predstavenia PUĽS
pdf O poskytnutí služieb
pdf Zmluva o dielo 2/2017
pdf Pro Class, s.r.o.- detské ihrisko
pdf Pro Class, s.r.o.- dom smútku
pdf Kosmatec n.o. - o nájme nebytových priestorov

Anketa:

Idete voliť?

Počasie na Slovensku