Dok 2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ubľa na obdobie 2019-2024
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Vyhlásenie voľby HK
Voľby do samosprávy obcí 2018
docx Informácia pre voliča v slovenskom jazyku
docx informácia pre voliča v jazyku rusinskom
pdf oznámenie o počte obyvateľov
pdf oznámenie o vymenovaní zapisovateľa pre voľby do samosprávy obcí 2018
pdf zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta
pdf zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci
pdf výsledky komunálnych volieb 2018
Zmluvy
pdf O nájme nebytových priestorov Kosmatec n.o.
pdf O nájme nebytových priestorov Urbariát
pdf O nájme nebytových priestorov SWAN, a.s.
pdf Zámenná zmluva
pdf Darovacia zmluva Nemocnica Snina
pdf Elektromobil
pdf Dodatok k zmluve - Nakladanie s odpadmi
pdf č.38742
pdf Dodatok č.3 k zmluve 8/1/2008
pdf Zmluva o dielo - PP PROTECT s.r.o.
pdf zmluva o dodávke tovaru
pdf Zmluva č. 7996/251/2016
pdf nájomná zmluva č.1/2018
pdf kúpnopredajná zmluva č. 1/2018
pdf kúpna zmluva č. 1/2018
pdf dodatok k Zmluve o dielo
pdf Zmluva č. 459/2018/OK
pdf zmluvy o umeleckom výkone - festival
pdf zmluva o umeleckom výkone
pdf zmluva o poskytnutí dotácie
pdf Zmluva o dielo č. 4907.8061055JDU
pdf Zmluva - Elaut Baumont - hasičská zbrojnica
pdf Elaut Baumont - futbalový štadión
pdf Zmluva o dielo č. 4907.8061055JDU
pdf úrazové poistenie UoZ
Objednávky
pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4
pdf 5
pdf 6
pdf 7
pdf 8
pdf 9
pdf 10
pdf 11
pdf 12
Faktúry
pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4
pdf 5
pdf 6
pdf 7
pdf 8
pdf 9
pdf 10
pdf 11
pdf 12
Iné
pdf Prerušenie dodávky elektrickej energie
pdf Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 30.04.2018
pdf Zámer na odpredaj pozemku
pdf Zaverečný účet
pdf Individuálna výročná správa
pdf Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 27.06.2018
pdf pozvánka na 29. ročník folklórneho festivalu
pdf pozvánka na riadne zasadnutie OZ v Ubli 13.08.2018
pdf pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ v Ubli konaného 30.08.2018
pdf pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 31.10.2018
pdf pozvánka na ustanovujúce zasadnutie
pdf Rozpočet na rok 2019, 2020,2021
pdf pozvánka na riadne OZ 13.12.2018
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia obce Ubľa 2018
pdf O dani z nehnuteľnosti
pdf O miestnej dani za užívanie verejných priestorov
pdf O miestnej dani za ubytovanie
pdf O zavedení a poskytovaní elektronických služieb
pdf O miestnej dani za psa
pdf O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Anketa:

Idete voliť?

Počasie na Slovensku