Dok 2018

Voľby do samosprávy obcí 2018
docx Informácia pre voliča v slovenskom jazyku
docx informácia pre voliča v jazyku rusinskom
pdf oznámenie o počte obyvateľov
pdf oznámenie o vymenovaní zapisovateľa pre voľby do samosprávy obcí 2018
pdf zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta
pdf zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci
pdf výsledky komunálnych volieb 2018
Zmluvy
pdf O nájme nebytových priestorov Kosmatec n.o.
pdf O nájme nebytových priestorov Urbariát
pdf O nájme nebytových priestorov SWAN, a.s.
pdf Zámenná zmluva
pdf Darovacia zmluva Nemocnica Snina
pdf Elektromobil
pdf Dodatok k zmluve - Nakladanie s odpadmi
pdf č.38742
pdf Dodatok č.3 k zmluve 8/1/2008
pdf Zmluva o dielo - PP PROTECT s.r.o.
pdf zmluva o dodávke tovaru
pdf Zmluva č. 7996/251/2016
pdf nájomná zmluva č.1/2018
pdf kúpnopredajná zmluva č. 1/2018
pdf kúpna zmluva č. 1/2018
pdf dodatok k Zmluve o dielo
pdf Zmluva č. 459/2018/OK
pdf zmluvy o umeleckom výkone - festival
pdf zmluva o umeleckom výkone
pdf zmluva o poskytnutí dotácie
pdf Zmluva o dielo č. 4907.8061055JDU
pdf Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-311-00090
Objednávky
pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4
pdf 5
pdf 6
pdf 7
pdf 8
pdf 9
pdf 10
Faktúry
pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4
pdf 5
pdf 6
pdf 7
pdf 8
pdf 9
pdf 10
Iné
pdf Prerušenie dodávky elektrickej energie
pdf Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 30.04.2018
pdf Zámer na odpredaj pozemku
pdf Zaverečný účet
pdf Individuálna výročná správa
pdf Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 27.06.2018
pdf pozvánka na 29. ročník folklórneho festivalu
pdf pozvánka na riadne zasadnutie OZ v Ubli 13.08.2018
pdf pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ v Ubli konaného 30.08.2018
pdf pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 31.10.2018
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia obce Ubľa 2018
pdf O dani z nehnuteľnosti
pdf O miestnej dani za užívanie verejných priestorov
pdf O miestnej dani za ubytovanie
pdf O zavedení a poskytovaní elektronických služieb
pdf O miestnej dani za psa
pdf O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Anketa:

Idete voliť?

Počasie na Slovensku