Dok 2019

Rozpočet 2020-2022
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020
pdf Návrh viacročného rozpočtu Obce Ubľa na roky 2020 - 2022
pdf Viacročný rozpočet výdavkov a príjmov Obce Ubľa na roky 2020-2022
pdf Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020-2022
Voľby do NR SR aj v národnostnom jazyku
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf vyhlásenie volieb - informácie pre voličov
pdf Oznámenie o zverejnení emailovej adresy
pdf Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
Správa nezávislého audítora
pdf Správa nezávislého audítora
Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2018
pdf Individuálna výročná správa Obce Ubľa za rok 2018
Záverečný účet Obce Ubľa za rok 2018
pdf Záverečný účet Obce Ubľa za rok 2018
Voľby do Európskeho parlamentu
pdf Zverejnenie emailovej adresy
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf zverejnenie emailovej adresy
html Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
Všeobecné záväzné nariadenia obce Ubľa 2019
pdf VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ubľa č. 1/2019
pdf Všeobecné záväzné nariadenie Obce Ubľa č. 4/2019
pdf všeobecné záväzné nariadenie Obce Ubľa č. 3/2019- komunálne odpady
pdf všeobecné záväzné nariadenie Obce Ubľa č. 2/2019
Iné
pdf Zber jedlých olejov a tukov na rok 2019
pdf pozvánka na OZ
docx Voľby členov Rady školy
pdf pozvánka na OZ 30.05.2019
docx Sadzobník správnych poplatkov
docx Pozvánka na OZ dňa 25.07.2019
pdf Pozvánka na OZ dňa 26.09.2019
docx dotazník
pdf pozvánka na OZ 16122019
Zmluvy
pdf Zmluva o kontrolnej činnosti
pdf Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
pdf zmluva o poskytnutí dotácie - festival
pdf Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
pdf zmluva 6729
pdf dodatok Natur pack
pdf Zmluvy - motorkári
pdf zmluva - audit
pdf zmluva 39 330
pdf Zmluvy - festival
pdf Dodatok č. 2 k zmluve - Kosmatec
pdf Kúpna zmluva č. 1_2019 Holub, Holubová
pdf Kúpna zmluva č. 2_2019 Rigan, Ing. Riganová
pdf nájomná zmluva
pdf Zmluva o spolupráci a poradenskej činnosti
pdf Nájomná zmluva 2 2019 - ObZS
pdf Zmluva o sprístupnení elektronických komunikačných služieb
pdf Zmluva - Lekos
pdf Zmluva o vinkulácii vkladu OTP Banka
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere OTP Banka
pdf Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke
pdf Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere OTP Banka
pdf Dodatok č. 1 - SWAN
pdf Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. prostriedku - PPA
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtu SR - prevencia kriminality
pdf dodatok č. 1 - PPA
Faktúry
pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4
pdf 5
pdf 6
pdf 7
pdf 8
pdf 9
pdf 10
pdf 11
pdf 12
Objednávky
pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4
pdf 5
pdf 6
pdf 7
pdf 8
pdf 9
pdf 10
pdf 11
pdf 12

Anketa:

Idete voliť?

Počasie na Slovensku